Privacyverklaring

Stichting Hoofddorp Noord per adres j.c. Beetslaan 47, 2131 AH Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.hoofddorpnoord.nl p/a j.c. Beetslaan 47, 2131 AH Hoofddorp. Henriëtte van de Loo-Secretaris SHN is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Hoofddorp Noord, zij is te bereiken via info@hoofddorpnoord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Hoofddorp Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, indien doorgegeven door u, verwerken:
– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoofddorpnoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Hoofddorp Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en nieuwsberichten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Hoofddorp Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Hoofddorp Noord) tussen zit. Stichting Hoofddorp Noord gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Hoofddorp Noord bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen of om de doelen (communicatie tussen wijkraad en bewoner) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Hoofddorp Noord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Hoofddorp Noord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hoofddorp Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoofddorpnoord.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Hoofddorp Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Hoofddorp Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hoofddorpnoord.nl